Szanowni Klienci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Świebodzinie

Informuję, że nasza poradnia wznowiła swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń tj do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie WWR, opinii o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego oraz zaczętych i nie zakończonych jeszcze diagnoz, pilnych interwencji kryzysowych.

Na tym etapie ograniczone pozostają inne formy działalności Poradni. W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży będzie prowadzone w wykorzystaniem metod pracy zdalnej. Dbając o wspólne bezpieczeństwo dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie w porozumieniu ze starostą świebodzińskimi, w oparciu wytyczne GIS i PIP ustalił niezbędne i konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przygotowano gabinety diagnostyczne zaopatrzone w osłony z pleksi, w których możliwe jest też szybkie przeprowadzenie dezynfekcji, pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, wprowadzono zaostrzone zasady kontaktów interpersonalnych w budynku, przyjmowania klientów i obiegu dokumentów. Umawianie dzieci na badanie do Poradni, jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie. Przed wizytą przeprowadzany jest również wywiad epidemiologiczny na podstawie którego diagnosta kwalifikuje dziecko na badanie. Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami, których w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać, a opinię lub orzeczenie Rodzic otrzymuje pocztą na adres domowy lub odbiera w sekretariacie po wcześniejszym ustaleniu . Poszerzone omówienie wyników badania, dalsze kroki w celu indywidualnych ustaleń w zależności sprawy i indywidualnych potrzeb dziecka będą przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni.

ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

 • Przed każdą diagnozą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny, na podstawie którego odbywa się kwalifikacja na diagnozę. W sytuacji zagrożenia pracownik ma prawo do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
 • Na diagnozę przybywa dziecko/ uczeń z jednym rodzicem/ opiekunem – tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny punktualnie o wyznaczonej godzinie.
 • Pracownik poradni przy wejściu identyfikuje klienta i wprowadza do budynku poradni.
 • Rodzic oczekuje na dziecko poza budynkiem poradni.
 • Przed wejściem do poradni rodzic/opiekun oraz dzieck/uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Uczeń w trakcie diagnozy zobowiązany jest przebywać w maseczce i rękawicach ochronnych w które zaopatrza rodzic.
 • W przypadku dzieci do 4 roku życia, oraz w przypadku stanu zdrowia: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, głuchych lub głuchoniemych oraz dzieci mających problem z samodzielnym zakryciem ust i nosa zwalnia się z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania ( długopis, ołówek, kredki)
 • Podczas oczekiwania na dziecko na korytarzu PPP należy zachować dystans 2 metrów odległości pomiędzy klientami.
 • Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy nadal realizują telefonicznie.
 • Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w celu ograniczenia kontaktów z pracownikami.

Poradniki

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie.

Lp.

Tytuł

Opracował

Plik/pobierz
1.

 

Jak rozmawiać z uczniem szkoły podstawowej
o koronawirusie.

 „Dobre rozmowy o złym koronawirusie”
Czyli jak rozmawiać z naszymi dziećmi o panującej epidemii

 

 psycholog
Julia Krajczyńska
 pdf
2.

 

Jak rozmawiać z przedszkolakiem o koronawirusie.

 "Jak rozmawiać z najmłodszymi o koronawirusie?"

 

 psycholog
Dorota Chmielewska
 pdf
3. "Jak rozmawiać z nastolatkiem na temat koronawirusa." 

 

psycholog
Małgorzata Olejniczak

pedagog
Edyta Borowczak 

 

 pdf
4. "Poradnik dla dzieci i rodziców - Życie kanapowca" 

 

psycholog
Anna Deplewska

psycholog
Patryk Spasow

 

 pdf


 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oferuje:
 • Specjalistyczną, wielostronną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w zakresie zaburzeń, dysfunkcji, uzdolnień dzieci i młodzieży.
 • Ocenę rozwoju psychoruchowego małego dziecka.
 • Diagnozę i terapię trudności szkolnych (w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
 • Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych.
 • Terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i psychologiczną terapię rodzinną.
 • Terapię logopedyczną.
 • Indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne i szkoleniowe dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Porady, konsultacje, dla rodziców, nauczycieli i pedagogów na terenie poradni i w środowisku szkolnym ucznia, służące rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i innych trudności.
 • Współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w rozpoznawaniu problemów i dysfunkcji uczniów, rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału dzieci i młodzieży.
 • Współprace z przedszkolami, szkołami, placówkami w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Doradztwo zawodowe.
 • Wspomaganie uczniów z problemami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem poza granicami kraju.
 • Działania profilaktyczne w zakresie problemów dzieci i młodzieży.
 • Mediacje.
 
 
Procedura przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013 r., poz. 199 z pózn. zm)

1. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczeń, bądź rodzic ( opiekun prawny) ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni, powiadamiając o tym w sekretariacie poradni ustnie lub telefonicznie. Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta.

2. Do poradni przyjmowane są dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz dzieci i młodzież ze szkół funkcjonujących w rejonie działania poradni, tj. na terenie gmin: Świebodzin, Lubrza, Łagów, Szczaniec, Zbąszynek ,Skąpe

3. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni.

4. Obowiązują zgłoszenia pisemne na druku poradni, które przyjmuje sekretariat w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku .Obowiązujące druki dla potrzeb poradni rodzic uzyskuje w sekretariacie poradni, w każdej placówce na terenie powiatu świebodzińskiego, oraz na stronie internetowej www.poradniapp.swiebodzin.pl

5. Klienci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

6. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych ( interwencja kryzysowa) terminy wyznaczane są poza kolejnością zgłoszeń.

7. Rodzic dowiaduje się o terminie spotkania z specjalistą w sekretariacie poradni tydzień po złożonym wniosku, osobiscie lub telefonicznie podajac numer zgłoszenia i pesel dziecka.

8. W przypadku uzyskania informacji o odwołaniu przez rodzica (ucznia) umówionego spotkania i/lub terminu badania przyjmowany jest następny z oczekujących klientów.

9. Termin badań/konsultacji, które zostały odwołane przez pracownika poradni (np. z uwagi na zwolnienie lekarskie, wyjazd służbowy) są wyznaczane w pierwszym możliwym okresie.

10. Na pierwszą wizytę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie przychodzi rodzic (prawny opiekun), który przedstawia problem. Na spotkaniu podjęte zostają wstępne czynności- rozpoznanie problemu, wywiad oraz ustaleni jest dalsze postepowanie

11. Na kolejne wizyty z dzieckiem może przychodzić osoba upoważniona przez rodzica (prawnego opiekuna). Upoważnienie powinno być pisemne i powinno zawierać dane personalne osoby upoważnionej, serię i nr dowodu osobistego, podpis osoby upoważniającej.

12. W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.

13. Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (powinno być zdrowe, zaopatrzone w okulary, aparat słuchowy, itp.). W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na proces i wyniki diagnozy specjalista ma prawo odmówić przeprowadzenia badania.

14. Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw.

15. Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, jak i administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.

16. Po zakończonej diagnozie w poradni rodzic ( prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń może wnioskować o wydanie opinii lub informacji, którą poradnia wydaje nie później niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku.

17. Wniosek o wydanie opinii, informacji powinien zawierać uzasadnienie.

18. Do złożonego wniosku o wydanie opinii rodzic może dołączyć dokumentacje uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich lub przesiewowych.

19. Rodzic / opiekun prawny odbiera opinię osobiście w sekretariacie poradni.

20. W przypadku wydania opinii poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych . Informacja może być sporządzona w formie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów. (§ 5. ust 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z póz. zm. )

21. Dokumentacja ze szkoły winna być opatrzona pieczątką placówki oraz podpisem dyrektora szkoły, placówki

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright