Cele i zadania

 

1. Poradnia jest placówka publiczną, korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Celem poradni jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły /przedszkola/ oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły /przedszkola/, i ich rodzicom.

5. Zakres i formy świadczonej pomocy są uzależnione od warunków kadrowych i lokalowych poradni.

6. Do zadań poradni należy w szczególności: 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej 
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka - terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych 
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej - prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów 
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły 

7. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozę 
 • konsultację 
 • terapię 
 • psychoedukację 
 • doradztwo 
 • mediację 
 • interwencje w środowisku uczniów 
 • działalność profilaktyczną 
 • działalność informacyjną 

8. Swoje zadania poradnia realizuje we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi, służbą zdrowia oraz instytucjami zajmującymi się sprawami dzieci i młodzieży.

9. Hierarchię ważności poszczególnych zadań określają aktualne potrzeby środowiska wychowawczego (w tym placówek na terenie działania poradni).

10. Wszelkie działania diagnostyczne, terapeutyczne, doradcze i profilaktyczne mają na względzie poszanowanie praw i potrzeb dziecka, stworzenie mu jak najkorzystniejszych warunków rozwoju, respektowania zasad i postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright