Deklaracja Dostępności

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świebodzinie, zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świebodzinie.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełnienia wymagań oraz wyłączeń:

 • brak zmiany kontrastu,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki PDF powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 01-09-2020.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-10.
 • Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Każdy ma prawo:

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie musi zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu – powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien:

 • zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem,
 • w przypadku, kiedy podmiot nie może dotrzymać 7 dniowego terminu, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

Dostępność architektoniczna.

 • Siedziba: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świebodzinie, ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin.
 • Miejsce parkingowe: przed budynkiem nie oznakowano miejsc parkingowych.
 • Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże występuje również udogodnienie dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdu dla wózków, który znajduje się z drugiej strony budynku.
 • Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże budynek nie posiada windy. Placówka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright