O nas

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świebodzinie jest placówką oświatową, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe, a nadzorowaną merytorycznie przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Jest jedyną poradnią w powiecie świebodzińskim. Została powołana 15 stycznia 1969r. na mocy orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świebodzinie. Siedziba poradni mieści się w budynku bursy szkolnej przy ulicy Żaków 3, Swoim zasięgiem poradnia obejmuje teren sześciu gmin powiatu świebodzińskiego (Świebodzin, Lubrza, Szczaniec, Łagów Lubuski, Skąpe, Zbąszynek)

Celem działania poradni w Świebodzinie jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: diagnozowanie, opiniowanie, prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; działalność terapeutyczną, interwencje kryzysową, działalność profilaktyczną poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno- szkoleniową.

Szczegółowe zadania Poradni i sposób ich realizacji ustalane są rokrocznie w Planie Pracy Poradni. W poradni działają zespoły orzekające powoływane przez dyrektora placówki, które wydają orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, niepełnosprawność ruchową, zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydaje Zespół Orzekający – Zespołu Poradni Specjalistycznych w Gorzowie Wlkp.

Strona WWW podmiotu jest jednocześnie stroną podmiotową BIP a osoba odpowiadająca za informacje jest Pani Ewa Stobrawa - e:mail:@.

 

PORADNIA Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzinie
Tel. +48 68 457 88 01
REGON 000705930 NIP 9271457153

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright