Zakres pomocy

 

Zakres pomocy poradni Psychologiczno – Pedagogicznej W ramach działań statutowych oferujemy:

 • Specjalistyczną, wielostronną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w zakresie zaburzeń, dysfunkcji, uzdolnień dzieci i młodzieży. 
 • Ocenę rozwoju psychoruchowego małego dziecka. 
 • Diagnozę i terapię trudności szkolnych (w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulia). 
 • Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych. 
 • Terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i psychologiczną terapię rodzinną. 
 • Terapię logopedyczną. Indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne i szkoleniowe dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Porady, konsultacje, dla rodziców, nauczycieli i pedagogów na terenie poradni i w środowisku szkolnym ucznia, służące rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i innych trudności. 
 • Współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w rozpoznawaniu problemów i dysfunkcji uczniów, rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału dzieci i młodzieży. 
 • Współprace z przedszkolami, szkołami, placówkami w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Doradztwo zawodowe. 
 • Wspomaganie uczniów z problemami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem poza granicami kraju. 
 • Działania profilaktyczne w zakresie problemów dzieci i młodzieży. 
 • Mediacje. 

Po badaniach diagnostycznych, na wniosek: rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia wydajemy opinie w badanych sprawach.

Na terenie poradni funkcjonuje Zespół Orzekający Poradni. Wydajemy orzeczenia o potrzebie:

 • Kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży ze względu na opóźnienie rozwoju umysłowego, niepełnosprawność ruchową, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 
 • Zajęć rewalidacyjno- wychowawczych ze względu na głębokie upośledzenie umysłowe. 
 • Nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
 • W zakresie innych zaburzeń warunkujących potrzebę objęcia ucznia kształceniem specjalnym kierujemy rodziców i uczniów do poradni specjalistycznej. 

Ważne informacje:


 • Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Wizyty odbywają się na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia we wcześniej uzgodnionych terminach.
 • Terminy wyznaczane są według kolejności zgłoszeń

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright