Ułatwienia dostępu

banner 04

 

banner 04

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej poradniapp.swiebodzin.pl

------------------------------------------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Świebodzinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak zmiany kontrastu, brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych grafik, pliki PDF powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej, mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-16.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Żyła, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 457 8801 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • lubuskie
 • Powiat świebodziński
 • Gmina Świebodzin
 • Świebodzin
 • ul. Żaków 3
 • 66-200 Świebodzin

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Prosimy o noszenie maseczek w budynku.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • foto1

  foto2

  foto3

  Poradnia PPS Świebodzin
  ul. Żaków 3
  66-200 Świebodzin
  tel. +48 68 457 88 01