Ułatwienia dostępu

banner 04

 

banner 04

 


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świebodzinie jest placówką oświatową, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe, a nadzorowaną merytorycznie przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Jest jedyną poradnią w powiecie świebodzińskim. Została powołana 15 stycznia 1969r. na mocy orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świebodzinie. Siedziba poradni mieści się w budynku bursy szkolnej przy ulicy Żaków 3, Swoim zasięgiem poradnia obejmuje teren sześciu gmin powiatu świebodzińskiego (Świebodzin, Lubrza, Szczaniec, Łagów Lubuski, Skąpe, Zbąszynek)

Celem działania poradni w Świebodzinie jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: diagnozowanie, opiniowanie, prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; działalność terapeutyczną, interwencje kryzysową, działalność profilaktyczną poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno- szkoleniową.

Szczegółowe zadania Poradni i sposób ich realizacji ustalane są rokrocznie w Planie Pracy Poradni. W poradni działają zespoły orzekające powoływane przez dyrektora placówki, które wydają orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, niepełnosprawność ruchową, zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydaje Zespół Orzekający ? Zespołu Poradni Specjalistycznych w Gorzowie Wlkp.

Strona WWW podmiotu jest jednocześnie stroną podmiotową BIP.

 


1. Poradnia jest placówka publiczną, korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Celem poradni jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły /przedszkola/ oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły /przedszkola/, i ich rodzicom.

5. Zakres i formy świadczonej pomocy są uzależnione od warunków kadrowych i lokalowych poradni.

6. Do zadań poradni należy w szczególności: 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej 
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka - terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych 
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej - prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów 
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły 

7. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozę 
 • konsultację 
 • terapię 
 • psychoedukację 
 • doradztwo 
 • mediację 
 • interwencje w środowisku uczniów 
 • działalność profilaktyczną 
 • działalność informacyjną 

8. Swoje zadania poradnia realizuje we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo ? wychowawczymi, służbą zdrowia oraz instytucjami zajmującymi się sprawami dzieci i młodzieży.

9. Hierarchię ważności poszczególnych zadań określają aktualne potrzeby środowiska wychowawczego (w tym placówek na terenie działania poradni).

10. Wszelkie działania diagnostyczne, terapeutyczne, doradcze i profilaktyczne mają na względzie poszanowanie praw i potrzeb dziecka, stworzenie mu jak najkorzystniejszych warunków rozwoju, respektowania zasad i postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.


Zakres pomocy poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W ramach działań statutowych oferujemy:

 • Specjalistyczną, wielostronną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w zakresie zaburzeń, dysfunkcji, uzdolnień dzieci i młodzieży. 
 • Ocenę rozwoju psychoruchowego małego dziecka. 
 • Diagnozę i terapię trudności szkolnych (w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulia). 
 • Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych. 
 • Terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i psychologiczną terapię rodzinną. 
 • Terapię logopedyczną. Indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne i szkoleniowe dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Porady, konsultacje, dla rodziców, nauczycieli i pedagogów na terenie poradni i w środowisku szkolnym ucznia, służące rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i innych trudności. 
 • Współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w rozpoznawaniu problemów i dysfunkcji uczniów, rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału dzieci i młodzieży. 
 • Współprace z przedszkolami, szkołami, placówkami w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Doradztwo zawodowe. 
 • Wspomaganie uczniów z problemami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem poza granicami kraju. 
 • Działania profilaktyczne w zakresie problemów dzieci i młodzieży. 
 • Mediacje. 

Po badaniach diagnostycznych, na wniosek: rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia wydajemy opinie w badanych sprawach.

Na terenie poradni funkcjonuje Zespół Orzekający Poradni. Wydajemy orzeczenia o potrzebie:

 • Kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży ze względu na opóźnienie rozwoju umysłowego, niepełnosprawność ruchową, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 
 • Zajęć rewalidacyjno- wychowawczych ze względu na głębokie upośledzenie umysłowe. 
 • Nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
 • W zakresie innych zaburzeń warunkujących potrzebę objęcia ucznia kształceniem specjalnym kierujemy rodziców i uczniów do poradni specjalistycznej. 

Ważne informacje:


 • Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Wizyty odbywają się na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia we wcześniej uzgodnionych terminach.
 • Terminy wyznaczane są według kolejności zgłoszeń

Lp.
 Nazwa dokumentu/porady
Plik/pobierz
1.  "Wpływ technologi cyfrowej na rozwój mowy dziecka" pdf
2.  "Ćwicz oczy" pdf
3.  "6 latek w szkole" pdf
4.  "Jak Pomóc dziecku zaklimatyzować się w nowej szkole?" pdf
5.  "Czego potrzebuje dziecko, aby mieć motywację do nauki podczas nauczania zdalnego?" pdf

 

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie.
Lp.
Tytuł
Opracował
Plik/pobierz
1.

 Jak rozmawiać z uczniem szkoły podstawowej o koronawirusie.
 Dobre rozmowy o złym koronawirusie?
Czyli jak rozmawiać z naszymi dziećmi o panującej epidemii

psycholog
Julia Krajczyńska
pdf
2.

Jak rozmawiać z przedszkolakiem o koronawirusie.
 "Jak rozmawiać z najmłodszymi o koronawirusie?"

psycholog
Dorota Chmielewska
pdf
3. "Jak rozmawiać z nastolatkiem na temat koronawirusa." 

psycholog
Małgorzata Olejniczak
pedagog
Edyta Borowczak 

pdf
4. "Poradnik dla dzieci i rodziców - Życie kanapowca" 

psycholog
Anna Deplewska
psycholog
Patryk Spasow

pdf

 


Zgodnie z  § 7  Regulaminu Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2022/2023
posiedzenia zespołów  orzekających odbywać się będą w każdą pierwszą  i trzecią środę miesiąca. 

 07, 21 września 2022 r. 04, 18 stycznia  2023 r.  03, 17 maj 2023 r. 
 05, 19 październik 2022 r. 01, 15 luty 2023 r.  07, 22 czerwiec 2023 r. 
09, 23 listopada 2022 r. 01, 15 marzec 2023 r.  05, 19 lipiec 2023 r. 
07, 21 grudnia 2022 r. 05, 19 kwiecień  2023 r. 02, 16 sierpień 2023 r. 

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zwołać posiedzenie w dodatkowym terminie.

- Kontakt -
Image

ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin, tel. +48 68 457 88 01
sekretariat@poradniapp.swiebodzin.pl
REGON 000705930 NIP 9271457153


Oferta nasza obejmuje zarówno diagnozę jak i szeroki wachlarz działań postdiagnostycznych. Prowadzimy terapię indywidualną, terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców, zajęcia terapii logopedycznej, pedagogicznej. Współpracujemy z nauczycielami przedszkoli i szkół, z lekarzami i innymi placówkami zajmującymi się rodziną.
W poradni czekają na Państwa profesjonaliści, którzy zawsze chętnie służą pomocą i wsparciem. ZAPRASZAMY

 

Godziny pracy specjalistów - kontakt

SEKRETARIAT - tel. +48 68 457 88 01

sekretariat@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
7:00 - 15:00
wtorek 
7:00 - 15:00
 środa
7:00 - 15:00
czwartek 
7:00 - 15:00
piątek 
7:00 - 15:00

Katarzyna Kędzierzyńska - psycholog

katarzyna.kedzierzynska@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
12:00 - 18:00
wtorek 
12:00 - 18:00
 środa
8:00 - 13:00
czwartek 
8:00 - 12:00
piątek 
8:00 - 12:00

Dorota Chmielewska - psycholog

dorota.chmielewska@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
8:00 - 15:00
wtorek 
8:00 - 15:00
 środa
8:00 - 12:00
czwartek 
8:00 - 11:00
piątek 
8:00 - 12:00

Anna Darowska- pedagog, neurologopeda

anna.darowska@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
11:00 - 16:00
wtorek 
12:00 - 17:00
 środa
8:00 - 12:00
czwartek 
8:00 - 13:00
piątek 
8:00 - 12:00

Julita Krajczyńska - psycholog

julita.krajczynska@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
11:00 - 18:00
wtorek 
11:00 - 18:00
 środa
8:00 - 12:00
czwartek 
8:00 - 11:00
piątek 
8:00 - 12:00

Ewa Łażewska - pedagog, tyflopedagog

ewa.lazewska@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
8:00 - 14:00
wtorek 
8:00 - 14:00
 środa
10:00 - 15:00
czwartek 
11:00 - 15:00
piątek 
8:00 - 12:00

Katarzyna Frąckowiak - pedagog, socjoterapeuta

katarzyna.frackowiak@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
13:00 - 18:00
wtorek 
13:00 - 19:00
 środa
8:00 - 16:00
czwartek 
8:00 - 10:00
piątek 
8:00 - 12:00

Hanna Szczęsna - logopeda, neurologopeda

hanna.szczesna@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
8:00 - 12:00
wtorek 
8:00 - 12:00
 środa
12:00 - 16:00
czwartek 
13:00 - 17:00
piątek 
10:00 - 14:00

Olga Klimowicz - pedagog, oligofreno pedagog

olga.klimowicz@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
8:00 - 15:00
wtorek 
8:00 - 15:00
 środa
8:00 - 12:00
czwartek 
8:00 - 11:00
piątek 
8:00 - 12:00

Barbara Dmytryszyn - psycholog

barbara.dmytryszyn@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
10:00 - 18:00
wtorek 
15:00 - 19:00
 środa
8:00 - 16:00
czwartek 
15:00 - 18:00
piątek 
8:00 - 12:00

Edyta Borowczak - pedagog, terapeuta pedagogiczny

edyta.borowczak@poradniapp.swiebodzin.pl

ponidziałek
8:00 - 14:00
wtorek 
8:00 - 14:00
 środa
11:00 - 16:00
czwartek 
11:00 - 15:00
piątek 
8:00 - 12:00
- Pliki do pobrania -
Lp.  Nazwa dokumentu Obowiązuje od ... Plik
1.  Zgłoszenie do poradni. 1 Września 2023 r. pdf
2.  Zaświadczenie lekarskie - niepełnosprawność ruchowa. 1 września 2022 r. pdf
3.  Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 1 września 2022 r. pdf
4.  Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie. 1 września 2022 r. pdf
5.  Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych. 1 września 2022 r. pdf
6.  Zaświadczenie laryngologiczne/audiologiczne dla potrzeb zespołu orzekającego. 1 września 2022 r. pdf
7.  Opinia nauczyciela języka polskiego. 17 marca 2023 r. pdf
8.  Wniosek o objęcie dziecka specjalistyczną pomocą. 17 marca 2023 r. pdf

foto1

foto2

foto3

Poradnia PPS Świebodzin
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel. +48 68 457 88 01