Ułatwienia dostępu

banner 04

 

banner 04

 


Podstawy prawne działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • Ustawa z dnia 7.IX 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z póź. zmianami/
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych /Dz. U. z 2003r. Nr 5 poz. 46/ 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. z 2003r. Nr 11 poz. 114/ 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania /Dz. U. z 2003r. Nr 23 poz.192/ 
 • Konwencja o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526/ 
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 z póź. zmianami/ 
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1988 r o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 /poz. 1592 z póź. zmianami/ 
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 /Dz. U. z 1988r Nr 155 poz. 1014 z póź. zmianami/ 
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 159 z póź. zmianami/

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzinie 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W ? ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Świebodzinie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Świebodzinie, ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin; e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie +48 68 457 88 01?.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świebodzinie jest dostępny pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je w związku ze złożeniem wniosku o wydanie opinii, zgłoszeniem do poradni, w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku naszej współpracy oraz korzystania z usług naszej Poradni.

4) Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji procedowania Twojego pisma. Może to być:

a) udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub
b) rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub
c) wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub
d) inne działania związane z naszą instytucją.

5) Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz pozostałe dane zawarte przez Ciebie w treści pisma,

6) Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na:

(1) obowiązek wynikający z przepisu prawa ? który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma, albo
(2) interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej ? gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.

7) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy,gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

8) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

9) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,a także prawo do przenoszenia danych.
Uprawienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10) Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

------------------------------------------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Świebodzinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak zmiany kontrastu, brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych grafik, pliki PDF powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej, mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-16.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Żyła, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 457 8801 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • lubuskie
 • Powiat świebodziński
 • Gmina Świebodzin
 • Świebodzin
 • ul. Żaków 3
 • 66-200 Świebodzin

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Prosimy o noszenie maseczek w budynku.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • foto1

  foto2

  foto3

  Poradnia PPS Świebodzin
  ul. Żaków 3
  66-200 Świebodzin
  tel. +48 68 457 88 01