Szanowni Klienci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Świebodzinie

Wizyta w poradni odbywa się zgodnie z Procedurą Bezpieczeństwa związaną z COVID-19, której należy bezwzględnie przestrzegać. Na badania diagnostyczne, terapię i zajęcia przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Wszelka działalność prowadzona jest z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie. Przed wizytą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny na podstawie którego diagnosta kwalifikuje dziecko na badanie. Opinię lub orzeczenie Rodzic otrzymuje pocztą na adres domowy lub odbiera w sekretariacie po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Poszerzone omówienie wyników badania, dalsze kroki w celu indywidualnych ustaleń w zależności sprawy i indywidualnych potrzeb dziecka są przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni.

ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

 • W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • Przed każdą diagnozą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny, na podstawie którego odbywa się kwalifikacja na diagnozę. W sytuacji zagrożenia pracownik ma prawo do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
 • Na diagnozę przybywa dziecko/ uczeń z jednym rodzicem/ opiekunem – tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny punktualnie o wyznaczonej godzinie.
 • Pracownik poradni przy wejściu identyfikuje klienta i wprowadza do budynku poradni oraz mierzy temperaturę.
 • Dzieci i młodzież z temperaturą powyżej 37 C, nie będą przyjmowane w Poradni.
 • Rodzic oczekuje na dziecko poza budynkiem poradni.
 • Przed wejściem do poradni rodzic/opiekun oraz dziecko/uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Uczeń w trakcie diagnozy zobowiązany jest przebywać w maseczce i rękawicach ochronnych w które zaopatrza rodzic.
 • W przypadku dzieci do 4 roku życia, oraz w przypadku stanu zdrowia: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, głuchych lub głuchoniemych oraz dzieci mających problem z samodzielnym zakryciem ust i nosa zwalnia się z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania ( długopis, ołówek, kredki).
 • Podczas oczekiwania na dziecko na korytarzu PPP należy zachować dystans 2 metrów odległości pomiędzy klientami.
 • Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy realizują telefonicznie.
 • Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w celu ograniczenia kontaktów z pracownikami.

Poradniki

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie.

Lp.

Tytuł

Opracował

Plik/pobierz
1.

 

Jak rozmawiać z uczniem szkoły podstawowej
o koronawirusie.

 „Dobre rozmowy o złym koronawirusie”
Czyli jak rozmawiać z naszymi dziećmi o panującej epidemii

 

 psycholog
Julia Krajczyńska
 pdf
2.

 

Jak rozmawiać z przedszkolakiem o koronawirusie.

 "Jak rozmawiać z najmłodszymi o koronawirusie?"

 

 psycholog
Dorota Chmielewska
 pdf
3. "Jak rozmawiać z nastolatkiem na temat koronawirusa." 

 

psycholog
Małgorzata Olejniczak

pedagog
Edyta Borowczak 

 

 pdf
4. "Poradnik dla dzieci i rodziców - Życie kanapowca" 

 

psycholog
Anna Deplewska

psycholog
Patryk Spasow

 

 pdf

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright